06 Beleidsperspectief

Auteur Ruud Rutten

Minderen  Tactus 2013-2014

Hoofdstuk 6 van 7

De kerntaak van de verslavingszorg is het behandelen en begeleiden van mensen met verslavingsproblemen. 

Tactus zal zich - vanuit visie en noodzaak - in 2015 meer dan ooit op de behandeling van verslaving focussen. In 2015 - jaar van de reorganisatie - komt de zorg centraal te staan en (lokale) teams formeren we hier omheen vanuit de gedachte van herstelgerichte zorg en participatie. Er zal in 2015 sprake zijn van verdere ambulantisering, transities van WMO en Jeugdzorg naar gemeenten en een (voor het eerst in jaren) krimpend budget.

De zorgwereld verandert snel en externe partijen hebben grote invloed op het te voeren beleid.  Zorgverzekeraars en gemeenten zijn aan zet. Met de transities in het sociale domein (WMO, AWBZ, nieuwe Jeugdwet, Participatiewet) en de ontbedding gaat er behoorlijk wat veranderen in de financiering. Dit vraagt de nodige flexibiliteit en herinrichting van onze organisatie. Zorg moet goedkoper, korter, lokaler en meer gefocust zijn. Als zorgonderneming van deze tijd, anticipeert Tactus op de gewenste veranderingen; het proces wordt door de nieuwe ontwikkelingen hoogstens versneld. In het nieuwe Tactus kiezen we daarom voor een grotere inzet op zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelgerichte zorg. 

Van de 66.000 mensen in Nederland die in 2012 verslavingshulp kregen, kreeg minder dan 1 procent klinische zorg. Ruim 75% kreeg werd ambulant behandeld en 13% kreeg een mix van beide. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen dossier. De samensmelting tussen reguliere en online behandeling is een logische stap en past binnen de ambulantisering. De verslavingsbehandeling krijgt meer diversiteit en wordt geschikter om in eigen regie te doen. 

Kern van de reorganisatie is het optimaliseren van onze behandelingen. De zorgprofessional komt aan het stuur en teams vormen zich rondom kernwerkwijzen zoals zorgpaden, Basis GGZ, FACT en bemoeizorg. De decentrale overhead ondersteunt de processen daaromheen. Optimaliseren van behandeling en ondersteuning betekent ook ontorganiseren. De organisatie wordt daarmee smaller; overhead en management krimpen. Bovendien wordt de organisatie stuurbaarder en flexibeler ingericht om sneller in te kunnen spelen op externe verandering.

Uit onderzoek dat Zorginstituut Nederland, in opdracht van minister Schippers van VWS heeft uitgevoerd blijkt dat de kosten van de reguliere instellingen voor verslavingszorg de afgelopen jaren zijn gedaald en dat de geleverde zorg meer oplevert dan dat ze kost. Daarnaast prijst het ZiN de instellingen voor de
professionaliseringslag van de afgelopen decennia. Verslaving kan iedereen overkomen. We doorbreken verslavingen van verschillende ernst en bereiken cliënten van verschillende leeftijden beter dan ooit en doen dat kostenefficiënt. Dit vraagt - ondanks alle veranderingen - om blijvende innovatieruimte  waarbinnen we moeten kunnen bewegen.

Hoe werkt verslaving? Bekijk onderstaand filmpje.