01 Inleiding

Auteur Ruud Rutten

Minderen  Tactus 2013-2014

Hoofdstuk 1 van 7

U bent van ons een Tactus Boek op de traditionele manier gewend. Dit jaar doen we het echter anders: het boek presenteren we in een digitaal jasje. Niet veranderd is het thematische karakter van het Tactus Boek. Dit jaar draait alles om de term minderen. Een veelomvattende term.

Minderen is ons vak: we helpen mensen met het minderen van hun verslaving. Minderen is ook een bundeling maken van je sterke punten als organisatie en verkleinen van de communicatie- en regelbehoefte. Het stoppen met niet-relevante processen en behandelingen geeft zicht in een woud van regels, modules en voorschriften en draagt bij aan het optimaliseren van Tactus.

Het huidige zorglandschap vraagt ook om een andere manier van organiseren. Alle veranderingen die op dit moment in de zorg plaatsvinden dwingen ons om onze werkwijze en positionering te herzien. De zorgverzekeraar wil minder bedden, het onderscheid tussen de basis GGZ en Specialistische GGZ is ingevoerd, de gemeenten hebben naast de huidige WMO-taken vanaf 1 januari 2015 te maken met de transities Jeugd en AWBZ. De toename van materiële controles en administratieve lastendruk zien wij op ons afkomen. De ontwikkelingen in de zorg vragen om helderheid van de organisatie en het wegnemen van drempels in de processen om tot optimale resultaten te kunnen komen. Met minder meer doen dus.

Vanuit deze achtergrond heeft Tactus zich geheroriënteerd op de vraag: hoe kunnen wij onze zorg efficiënter en toekomstbestendig inrichten? Het belangrijkste doel hierbij is te komen tot synergievoordelen, verdere professionalisering en een betere aansluiting van de verschillende activiteiten. Daarbij kiezen we een organisatievorm die flexibel genoeg is om aan de soms snel veranderende eisen van wetgever, financiers en cliënten te voldoen. Aan de andere kant moet de organisatie een stevige basis zijn voor de verdere ontwikkelingen van de verslavingskunde en moet er een duidelijke structuur liggen voor het verantwoorden van de zorg aan de verschillende stakeholders. We hopen dat we met het nieuwe Tactus flexibel en sterk de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Dan over het boek. De POH (praktijkondersteuners)-functie bij de huisarts is een recente ontwikkeling die past in het huidige denken dat de zorg eenvoudiger en dichtbij bij de bron georganiseerd moet worden. U leest in dit boek een reportage over het werk van deze POH’ers.

Effectief en gericht behandelen begint met een goede screening. Tim Kok deed onderzoek naar screeningsinstrumenten en vond een manier om met minder screening posttraumatische stressstoornis vast te stellen. U leest erover in ons wetenschappelijk artikel.

De zorg dichtbij de cliënt past in een versimpeling van het aanbod. Samenwerken met andere organisaties is dan een logisch gevolg. Binnen het project CJG4Kracht draait Tactus mee in zorg die rondom de cliënt is georganiseerd. Minder overleg, meer rendement. Het prijswinnende project legt een blauwdruk voor de toekomst van de zorg waarin solistisch optreden nauwelijks rendabel is. Ook belangrijk in het licht van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten.

In de geschiedenis van Tactus zorgden veranderende inzichten voor de introductie van diverse behandelingen; velen overleefden, enkele sneuvelden door voortschrijdend inzicht. In ons geschiedenisverhaal leest u over de deeltijdbehandeling, de kortdurende behandeling en de online behandelingen. Allemaal producten van hun tijd en passend in de (destijds) heersende opvattingen over zorg en behandeling waarbij minderen ook toen al een rol speelde (van klinisch naar deeltijd).

Naast de genoemde verhalen vindt u in deze digitale uitgave het beleidsperspectief voor het komende jaar en de cijfers van 2013.

In de vormgeving hebben we ook ‘minderen’ nagestreefd. Alles in sober zwart/wit en met eenvoudige lettertypes. We hebben gebruik gemaakt van bestaand beeldmateriaal en met het uitbrengen van deze digitale uitgave verbruiken we geen papier.

Hopelijk vindt u het niet minder boeiend!

We lezen uw reacties graag via j.ooink@tactus.nl

Met vriendelijke groet,

Ruud Rutten
bestuurder